manifest.ini 192 Bytes
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7
[info]
name: Birthday reminder
short_name: BDay
version: 0.0.1
description: Birthday reminder plugin
authors: Evgeniy Popov <evgeniypopov@gmail.com>
homepage: https://bitbucket.org/axce1/bday